Rapporteringsproces

Rapporteringsprocesser er til for at beskytte både børn og frivillige på jeres lejr. Sådan får I hjælp til at lave underretninger, hvis der opstår en bekymring for et barn. Desuden får I hjælp med at håndtere situationen bedst muligt, hvis der sker en ulykke eller er behov for hjemsendelse.  

Det er vigtigt, at alle frivillige på lejren kender til jeres rapporteringsprocedurer og ved, hvordan de skal håndtere en bekymring for et barn.

Du har pligt til at underrette 
Som organisation bør I forholde jer til underretningspligten og have klare rapporteringsprocedurer for, hvordan I underretter om et barn eller en ung. Det er samtidig vigtigt, at alle frivillige på lejren kender til jeres rapporteringsprocedurer og ved, hvordan de skal håndtere en bekymring for et barn.

Som frivillig på en lejr har man typisk med mange børn, unge og familier at gøre, og man er til hver en tid underlagt den almindelige underretningspligt. At skrive en underretning til kommunen kan være med til at sikre barnet eller den unges trivsel, da en underretning kan iværksætte særlig hjælp og støtte til barnet, den unge og familien.

Hvis du bekymret for et barn eller en ung, så har du en pligt til at underrette kommunen.
Se hvordan du kan lave en underretning på borger.dk

Almindelig underretningspligt, §154 i Serviceloven:
Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. 

Skærpet underretningspligt, §153 i Serviceloven:
Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. 

Gå til dokument

Video om Rapporteringsproces

Skabelon

Herunder kan I hente en skabelon til et bekymringsskema, der viser, hvad en underretning bør indeholde. 

Red Barnets anbefalinger til rapporteringsprocessen ved underretninger
  • Beslut, om I arbejder efter den almindelige underretningspligt eller den skærpede underretningspligt. Alle er omfattet den almindelige underretningspligt, men det kan også være relevant for jer at arbejde efter den skærpede underretningspligt. OBS! Vær opmærksom på, at der med den skærpede underretningspligt er en anden procedure for tilbagemeldinger. Det betyder, at den ansatte eller frivillige, der laver underretningen, får indblik i de foranstaltninger, der er i iværksat på baggrund af underretningen. Det er vigtigt, at I overvejer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt hos jer.
  • Afklar, hvem der træffer beslutningen om underretningen og underretter kommunen. Hvis I har et sekretariat, kan det være en fordel, at det er en fra sekretariatet, der underretter.
  • Lav et bekymringsskema, som kan udfyldes med det samme, når bekymringen opstår, så alt bliver skrevet ned hurtigst muligt. Overvej, hvor I opbevarer bekymringsskemaet, og om det skal være digitalt eller på papir. Herunder kan I se, hvad en underretning bør indeholde. OBS: Husk altid GDPR.
  • Hvis I har et sekretariat eller medarbejdere med børnefaglig viden, bør I stille børnefaglig sparring til rådighed for de frivillige ved tvivlsspørgsmål om bekymringer og underretninger. Hvis der opstår bekymring for et barn eller en ung, og der opstår tvivl, kan I eller den frivillige ringe til Ankestyrelsen på 33 41 12 00.
  • Husk at have klare retningslinjer for, hvordan den frivillige kan sparre med sine medfrivillige og eventuelt en børnefaglig- eller en sekretariatsmedarbejder.
  • Hav en klar proces for, hvordan og hvornår forældre inddrages, hvis der underrettes, og det ikke handler om vold eller overgreb fra forældrenes side.
  • Husk, at der er forskel på en underretning, der handler om barnets generelle trivsel og en underretning, der handler om bekymring, mistanke eller viden om vold eller overgreb. Hvis det sidste er tilfældet, og forældrene er under mistanke, må de ikke inddrages i eller informeres om underretningen.
  • Husk på det praktiske i forbindelse med underretninger. Ved en underretning til visse kommuner skal man bruge login med NemID. Vi anbefaler, at I har et virksomheds-NemID, som I deler med den eller de personer, som har ansvaret for at sende underretninger, så de ikke selv skal underrette fra deres personlige NemID. Se underretningsmanualen og del den med dem, som har ansvaret for underretninger hos jer.
Rapporteringsprocedure for frivillige og ansatte vedrørende interne hændelser

Hvad skal rapporteres?
Hvis en frivillig eller ansat oplever, at en repræsentant fra jeres organisation (medarbejdere, ledere, medfrivillige, praktikanter, konsulenter, forældre mv.) begår brud på jeres etiske retningslinjer, samværspolitik eller andre af jeres procedurer vedr. mistanke, bekymring, krænkelse, mistrivsel eller svigt af børn, skal de vide, hvordan denne oplevelse skal rapporteres. Det kan være en vanskelig situation for en frivillig eller ansat at stå i, og derfor er det vigtigt, at I udarbejder en klar rapporteringsprocedure for interne hændelser og informerer alle relevante om dette. Red Barnet anbefaler, at følgende punkter bliver berørt i jeres procedure:

 • Hvem skal have besked?
  Den nærmeste aktivitetsleder eller direkte til en organisationsmedarbejder. Indsæt gerne telefonnummer og mail, så det bliver helt tydeligt og så overskueligt som muligt at følge jeres procedure.
 • Hvornår skal det rapporteres?
  Fx: Så hurtigt som muligt og altid inden for 24 timer.
 • Hvad vil der ske?
  Fx: Aktivitetslederen informerer formanden for lokalforeningen, der bringer din indberetning videre i organisationen og sikrer, at sagen håndteres i følge jeres procedure.
 • Hvad kan udfaldet blive?
  Fx: Sagens udfald og konsekvenser afhænger af sagens karakter og kan medføre bortvisning og/eller rapportering til myndighederne.
 • Hvordan følges der op?
  Fx: Indberetning registreres i jeres organisation, hvor der gives feedback med respekt for fortrolighed og privatliv.

 

Vis skabelonen

Udfyld dato, navn på organisation og upload gerne logo. Klik derefter på den orange knap for at få vist skabelon.

Hvis du vil downloade skabelon, kan du trykke på 'Hent min skabelon' nederst på siden. Du kan også redigere i skabelonen direkte her på sitet og downloade den senere. Vær dog opmærksom på, at skabelonen nulstiller, hvis du klikker på den orange knap igen.

Hent min skabelon